Scrieri similare

2 răspunsuri şi 0 legături către articol

User Gravatar
White-Wolf said in August 23rd, 2015 at 16:18

Oleacî, mon șer 🙂

User Gravatar
Neliniştitu' said in August 23rd, 2015 at 17:46

Da’ fu ghini! 🙂

Leave A Reply

 Username (Required)

 Email Address (Remains Private)

 Website (Optional)